Bảng giá bơi

Thẻ người lớn
Bể bơi Vé ngày Tuần 01 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
98 Tô Ngọc Vân 80,000   1,800,000 4,500,000        
số 2 Phúc Tân 80,000   1,800,000 4,500,000        
609 Trương Định 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000 19,800,000 27,500,000
Số 3 Tăng Bạt Hổ 90,000   2,160,000 5,800,000 7,800,000 13,200,000    
Thẻ tổng hợp tập xông bơi số 3 Tăng Bạt Hổ         8,700,000 14,900,000 26,900,000 35,200,000
Bể Olympia Việt Hưng 70,000 450,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    

Số 1 Tăng Bạt Hổ

80,000   2,160,000 5,800,000        
Bể Olympia Thanh Xuân 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    
Bể Olympia NNP  60,000 1,500,000 3,800,000
Bể Olympia Đền Lừ 70,000 1,800,000 4,500,000 11,000,000 19,800,000
Bể Olympia Kim Liên 50,000 300,000 1,100,000
Bể Olympia Hà Đô 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    

Các loại thẻ từ 4 năm đến 5 năm vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng: 04.39335568/69

Thẻ trẻ em
Trẻ em
Bể bơi Vé ngày Tuần 01 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Số 98 Tô Ngọc Vân 60,000   1,400,000      
Số 2 Phúc Tân 60,000   1,400,000      
Số 609 Trương Định 60,000 350,000 1,400,000      
Số 3 Tăng Bạt Hổ 70,000   1,950,000      
Bể Olympia Việt Hưng 50,000   1,400,000      
Bể số 1 Tăng Bạt Hổ 60,000   1,600,000      
Bể Olympia Thanh Xuân 60,000 350,000 1,400,000      
Bể Olympia NNP   40,000 1,100,000
Bể Olympia Đền Lừ 50,000 1,400,000
Bể Olympia Kim Liên 30,000 190,000 700,000
Bể Olympia Hà Đô 60,000 350,000 1,400,000      
Chia sẻ